2012-08-06

Jest to przedsięwzięcie o zasięgu światowym, rekomendowane przez Internatio-nal Karate Organization Kyokushin Kaikan IKO Matsushima Honbu Japan (Światową Organizację Karate Kyokushin Matsushima z siedzibą w Japonii),
- ze spodziewaną liczbą ponad 130 uczestników,
- kosztach realizacji projektu szacowanych na ponad 140 000 zł.,
- z potwierdzonym uczestnictwem przedstawicieli: Polski, Hiszpanii, Serbii, Chorwacji, Włoch, Danii, Austrii, Ukrainy, Szwecji, Kanady, Wielkiej Brytanii,
- zapowiedzią przybycia przedstawicieli Turcji, Indii i Nigerii,
- z udziałem najwybitniejszych mistrzów sztuki Karate Kyokushin Matsushima i gości specjalnych, w tym przedstawicieli władz Organizacji IKO Matsushi-ma z UE i Kanady oraz władz samorządowych*.
W trakcie tego skomplikowanego logistycznie zamierzenia zaplanowano cykl bloków szkoleniowych, seminariów i treningów prowadzonych przez wielonarodową grupę wybitnych instruktorów Karate Kyokushin Matsushima, w tym z : Kanady, Danii, Hiszpanii, Polski i Wielkiej Brytanii. Dyrektorem obozu będzie Sensei Robert Wyciszkiewicz 3 Dan, główny instruktor Szydłowieckiego Klubu Karate Kyokushin - Branch Chief Poland International Karate Organization Kyokushin Kaikan IKO Matsushima Honbu Japan. Uwieńczeniem obozu będzie egzamin na wyższe stopnie Karate Kyokushin, w tym rów-nież na stopnie mistrzowskie Dan.
Tegoroczny „Europejski Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima” ma charakter innowacyjny, bowiem w ramach integralnego komponentu w postaci obozu letniego dla dzieci i młodzieży: „Aktywny wypoczynek z Karate Kyokushin – wypoczynek, kultura, sport i wychowanie”, w projekcie weźmie również udział ponad 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży (a wśród nich 2 dzieci niepełnosprawnych). Planowany obóz dla dzieci i młodzieży, to przedsięwzięcie o charakterze wypoczynkowo-sportowym, z roz-budowanym modułem zajęć wymagających aktywności fizycznej, dla chętnych z moż-liwością uczestnictwa w treningach Karate Kyokushin, oraz starannie przygotowaną częścią edukacyjno-wychowawczą z elementami profilaktyki zdrowotnej i socjotera-peutycznej.
Karate Kyokushin to sport i sztuka walki, to również „droga życia” kultywująca szczytne zasady etyczne oraz postawy moralne i społeczne, które będą stanowiły fun-damentalny element realizacji przedsięwzięcia.
Termin realizacji obozu dodatkowo zbiega się w czasie z obchodami 49 Tygodnia Kultury Beskidzkiej, z licznymi imprezami kulturalnymi oraz atrakcjami folklorystycznymi gromadzącymi corocznie wielotysięczną rzeszę miłośników kultury góralskiej z całego świata. Uczestnicy obozu będą mieli zatem unikalną możliwość spotkania z liczną i róż-norodną grupą przedstawicieli innych narodów, kultur i społeczności.
„Europejski Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima”, to niekomercyjne przedsięwzię-cie o charakterze pożytku publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz 6,15 i 32 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Realizacja projektu w całości oparta jest na pracy społecznej członków szydłowieckie-go Stowarzyszenia „MUSHIN”, posiadającego profesjonalnie przygotowaną i doświad-czoną kadrę gwarantującą możliwość realizacji zadania tej rangi.
Stowarzyszenie MUSHIN

 

Wojciech Dobrzański
Prezes Zarządu Stowarzyszenia MUSHIN