2019-01-22

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00  III SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 19.12.2018 r.
 3. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
  b) Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
  c) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej.
  d) Zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Szczyrk.
  e) Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Uzdrowiskowej oznaczonej jako działka 4214/2.
  f) Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Górskiej oznaczonej jako działka 3549/6.
  g) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Zdrowia 1 oznaczonej jako działka 2716/15 wraz z znajdującym się na niej budynkiem w części obejmującej lokal nr 2.
  h) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny stoków COS-u OPO Szczyrk w rejonie Góry Skrzyczne.
  i) Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk (części tekstowej w zakresie ustaleń dotyczących wysokości zabudowy).
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

  Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Szczyrku

  /-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-01-24
Publikacja w dniu:
2019-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
b/d