2017-09-19

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 26 września 2017r. o godz. 10:00 odbędzie się XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27.06.2017r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych odbytych w dniach 27.07.2017r. i 16.08.2017r.
 3. Omówienie sytuacji służby zdrowia na terenie miasta w związku z likwidacją Ambulatorium Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Uchwały Nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
 2. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok.
 3. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 4. Przyjęcia przez Gminę Szczyrk powierzonego przez Powiat Bielski zarządzania drogami powiatowymi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie remontu chodnika przy drodze powiatowej ulicy Uzdrowiskowej w Szczyrku.
 5. Przyjęcia przez Gminę Szczyrk powierzonego przez Powiat Bielski zarządzania drogami powiatowymi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika.
 6. Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Szczyrku.
 7. Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku.
 8. Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
 9. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działka 5789/2.
 10. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze 2017r.
 11. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Szczyrku

               /-/   Andrzej Łaciak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d