2017-09-27

I N F O R M A C J A
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Robót Inżynieryjnych
”EKOINŻ” Jerzy  Ślepecki
ul. Beskidzka 19
34-326 Zarzecze
na: "Remont wyrw brzegowych i dennych na potoku Żylica w km 15+155 - 15+270 w mieście Szczyrk, gm. Szczyrk, powiat Bielski, woj. Śląskie " za cenę 357 392,01 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął kryterium ceny oraz okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający dokonując oceny ofert na podstawie ww. kryteriów uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  Zakład Robót  Inżynieryjnych "EKOINŻ  z siedzibą przy ul. Beskidzkiej 19, 34-326 Zarzecze

Ocena i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena

Okres gwarancji

Razem

1

Zakład Robót Inżynieryjnych
„EKOINŻ” Jerzy Ślepecki
Ul. Beskidzka 19
34-326 Zarzecze
(1)

  60,00

  24,00

  84,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
b/d