2017-06-29

szczyrk latem wita

Regulamin Konkursu "Szczyrk Latem Wita Kwiatem"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA U DOŁU STRONY

1. Cele konkursu:

• Promocja Miasta;

• Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki miasta.

• Poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród .

• Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów z terenu miasta.


2. Organizator konkursu:

• Towarzystwo Miłośników Szczyrku przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w Szczyrku oraz Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku.


3. Uczestnicy:

• W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele ogrodów położonych w granicach administracyjnych miasta Szczyrk.

• W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.

• Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje się, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym: zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika i przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora konkursu.

4. Tryb zgłaszania:

• Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie deklaracji opracowanej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

• Deklarację można pobrać z Internetu ze strony www.szczyrk.pl lub osobiście w punkcie informacji turystycznej ul. Beskidzka 41.

• Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:

- właściciela ogrodu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci),

- osoby trzecie (przedstawiciele organizacji lokalnych i przewodniczący oraz członkowie Zarządów Osiedli).

• W przypadku trudności w złożeniu deklaracji, Organizator oferuje pomoc w złożeniu, po uprzednim kontakcie: Stanisław Paluch - Prezes - tel. 693 560 625.

5. Sposób realizacji Konkursu

• Oceny ogrodów dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Szczyrku, Szczyrkowskiej Izby Gospodarczej, Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji, Samorządów Osiedlowych, Rady Miejskiej.

• Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń oraz dokumentacji pod względem zgodności z regulaminem.

• Komisja dokona oględzin zgłoszonych ogrodów w terenie.

6. Kryteria oceny

• Rozplanowanie ogrodu.

• Urządzenie części wypoczynkowej.

• Dobór roślin zdobiących ogród.

• Estetyka i stan techniczny ogrodzenia.

• Kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole, parapety, balkony.

• Trawniki i ich utrzymanie.

• Ogólne wrażenie estetyczne.

7. Nagrody

W celu spopularyzowania konkursu oraz zwiększenia liczby uczestników nagrodzeni zostają wszyscy uczestnicy konkursu w ten sposób że:

• Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci: Puchar Przechodni SIG i nagrodę rzeczową.

• Pozostali uczestnicy otrzymają: dyplomy i nagrody rzeczowe.

• Uczestnicy konkursu odbierają nagrody osobiście w dniu oficjalnego ogłoszenia wyników.

8. Promocja wyników konkursu

• Oficjalne ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród nastąpi w dniu 26 sierpnia 2017 na Festynie Rodzinnym na Placu św. Jakuba w Szczyrku. W przypadku deszczowej pogody impreza zostanie przeniesiona do Ośrodka Kultury.

• Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą na stronie internetowej www.szczyrk.pl oraz w Gazecie Szczyrkowskiej i za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych.

• Lista laureatów oraz zdjęcia konkursowe będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.szczyrk.pl , będą również opublikowane w prasie lokalnej w tym w Gazecie Szczyrkowskiej.