2018-03-20

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się L SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27.02.2018 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018-2022.
 2. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok.
 3. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 4. Podziału Miasta Szczyrk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 5. Uchwalenia projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szczyrk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”.
 6. Zmiany uchwały Nr XLI/254/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi, niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych- w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019".
 7. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczyrk na 2018 rok.
 8. Ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Szczyrk przedszkolach.
 9. Trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Szczyrk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szczyrk przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 10. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Granicznej.
 11. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w rejonie ulic Granicznej i Południowej.
 12. Wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości leżącej przy Południowej oznaczonej jako działka numer 1006/4 na udziały w działkach 1007/1 i 1012/3.
 13. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Słonecznej.
 14. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2018-03-20
Publikacja w dniu:
2018-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2018-03-20
Publikacja w dniu:
2018-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2018-03-20
Publikacja w dniu:
2018-03-20
Opis zmiany:
b/d