2018-04-17

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się LI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27.03.2018 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018-2022.
 2. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok.
 3. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 4. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 5. Podziału Miasta Szczyrk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 6. Przyjęcie Sprawozdania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku z realizacji zadań w 2017 r.
 7. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
 8. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczyrk w 2017 roku.
 9. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-04-18
Publikacja w dniu:
2018-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-04-18
Publikacja w dniu:
2018-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-04-18
Publikacja w dniu:
2018-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2018-04-17
Publikacja w dniu:
2018-04-17
Opis zmiany:
b/d