2017-10-31

Szczyrk, dnia 31.10.2017r.

GKUHiR 272.6.2017/zap                                                                 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, na: ”Aktywna strefa wypoczynku – plac zabaw w mieście Szczyrk”.

 

Treść  zapytania:

  1. Proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj ogrodzenia należy zamontować na palcu zabaw:

w przedmiarze jest opis „Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw słupków co 3m), wysokość elementu do 1m, słupki z rur stalowych, dwie furtki o szerokości 1m”, natomiast w SIWZ, STWiOR oraz Opisie placu zabaw jest opis ogrodzenia panelowego z przęsłami wypełnionymi prętem fi12, przęsła wzmocnione ceownikiem 40x20mm, słupki ogrodzeniowe z profila 40x40mm ?

AD.1 Należy przyjąć ogrodzenie o parametrach określonych w przedmiarze robót.

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę Zestawu wspinaczkowego wielobryłowego (SIWZ - III.Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.2 ppkt. h) na inny zestaw o podobnych wymiarach i funkcjach, ale o konstrukcji metalowej z elementami do wspinaczki typu: ścianki wspinaczkowe z uchwytami, siatka linowa, drabinka linowa, linka z krążkami do wpinania, drabinka łukowa (w zał. przykładowe urządzenie) ?

AD.2 NIE

 

  1. Czy ławki typu J – kłoda dębowa mogą być z innego gatunku drewna niż dąb ?
    AD.3 NIE

 

  1. Czy w/w postępowanie obejmuje wykonanie oświetlenia, jeśli tak to czy w pełnym zakresie ujętym w przedmiarze ?

AD.4 Tak

 

  1. Czy wykonanie trawników siewem na pow. 148,185m2 (poz. 3.2 przedmiaru na plac zabaw) dotyczy trawy do wysiania na elastycznej kratce przerostowej ?

AD.5 Pozycja przedmiaru 3.2 odnosi się do trawnika naturalnego wykonanego siewem na nawierzchni trawiastej zwykłej.

 

  1. Producent elastycznej kratki gr. 45mm z certyfikatem na amortyzację upadku z wys. do 1,5m udziela na swój wyrób gwarancji na okres 12 miesięcy. Czy Zamawiający uwzględni ten fakt przy ocenie ofert, z uwagi na to że okres udzielonej gwarancji jako jedno z kryteriów oceny ofert ma dużą wagę.

AD.6 NIE. W niniejszym postepowaniu Wykonawca udziela gwarancji, w przypadku, gdy okres gwarancji udzielanej przez producenta jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego czy też zadeklarowany przez Wykonawcę .

 

  1. Proszę o wyjaśnienie czy w ofercie należy wycenić 6 szt. koszy na śmieci – brak pozycji w przedmiarze i kosztorysie a jest w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ, w STWiOR oraz w Opisie placu zabaw ?

AD.7  Nie należy wyceniać koszy na śmieci .

 

  1. W części rysunkowej dot. placu zabaw jest rysunek tablicy z Regulaminem placu zabaw oraz rysunek Tablicy informacyjnej. W przedmiarze i opisach pojawia się tylko Tablica informacyjna, czy tablica z Regulaminem placu zabaw powinna być również ujęta w ofercie ?

AD.8 Należy uwzględnić Tablicę z regulaminem placu zabaw .

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2017-10-31
Publikacja w dniu:
2017-10-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2017-10-31
Publikacja w dniu:
2017-10-31
Opis zmiany:
b/d