2019-04-23

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00  VI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26.03.2019 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) Zmiany Uchwały Nr V/29/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
  b) Zmiany Uchwały Nr V/30/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
  c) Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
  d) Uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2022.
  e) Wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Krokusów.
  f) Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Szkolnej.
  g) Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Beskidzkiej.
  h) Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Ogrodowej.
  i) Wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Willowej.
  j) Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie ul. Willowej.
  k) Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
  l) Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej oznaczonej jako działka 1872.
  m) Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Szczyrku w rejonie placu św. Jakuba na okres powyżej 3 lat.
  n) Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Południowej.
 7.  Przyjęcie Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku z realizacji zadań w 2018 r.
 8. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.
 9. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczyrk w 2018 roku.
 10. Przyjęcie oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.
 11. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2018.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-04-25
Publikacja w dniu:
2019-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-04-25
Publikacja w dniu:
2019-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-04-24
Publikacja w dniu:
2019-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-04-24
Publikacja w dniu:
2019-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-04-23
Publikacja w dniu:
2019-04-23
Opis zmiany:
b/d