2017-11-21

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31.10.2017r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Uchwały Nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
 2. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok.
 3. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 4. Określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 5. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 6. Opłaty miejscowej na 2018 rok.
 7. Wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia.
 8. Uchylenia uchwały nr XXXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania
  i poboru oraz terminów płatności.
 9. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście” z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych.
 10. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczyrk do 31.12.2018r.
 11. Zmiany uchwały nr XXXV/206/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 12. Zmiany uchwały nr XXXII/182/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej uchwałami.
 13. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczyrk.
 1. Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 2. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        w Szczyrku                   

                                                                                                           /-/ Borys Matlak             

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2017-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2017-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2017-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2017-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d