2017-12-18

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2017 r.  (czwartek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.11.2017 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Uchwały Nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
 2. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok.
 3. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018-2022.
 4. Uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2018.
 5. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczyrk na rok 2018.
 6. Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
 7. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działka 1299/3.
 8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid.
 9. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na I półrocze 2018 roku).
 10. Przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczyrk na lata 2018-2022.
 11. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2017-12-18
Publikacja w dniu:
2017-12-18
Opis zmiany:
b/d