2018-01-23

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2018 r.  (wtorek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.12.2017 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Uchwały Nr XLVII/304/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2018-2022.
 2. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2018 rok.
 3. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 4. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 5. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Szczyrku przy ul. Wczasowej.
 6. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na I półrocze 2018 r.
 7. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-01-23
Publikacja w dniu:
2018-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2018-01-23
Publikacja w dniu:
2018-01-23
Opis zmiany:
b/d