reklama wycieczki po szczyrku z lektorem - audio przewodniki

Zapraszamy do zwiedzania Szczyrku z audioprzewodnikiem. Dzięki temu urządzeniu możecie Państwo samodzielnie odbyć ciekawą wędrówkę w okolicy Centrum, a najważniejsze atrakcje omówione są przez lektora.

Audioprzewodniki można wypożyczyć w Informacji Turystycznej w Szczyrku.

REGULAMIN:

 1. Informacja Turystyczna w Szczyrku jest dysponentem audioprzewodników, użyczonych przez Śląską Organizację Turystyczną.
  • Informacja czynna jest od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 - 17:00, w niedziele do 16:00.
 2. Audioprzewodnik składa się z odbiornika miniaturowego oraz słuchawek stereofonicznych.
 3. Wypożyczenie urządzenia jest bezpłatne (obowiązuje kaucja).
 4. Warunkiem wypożyczenia urządzenia jest okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych wskazanych na liście wypożyczenia, podpisanie się na liście wypożyczenia audioprzewodnika, wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 50zł za urządzenie oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 5. Przed wypożyczeniem audioprzewodnika osoba wypożyczająca zobowiązana jest do zapoznania się z jego stanem technicznym. Zauważone braki należy zgłosić pracownikowi Informacji Turystycznej przed wypożyczeniem.
 6. Audioprzewodniki można wypożyczyć wyłącznie w godzinach pracy Informacji Turystycznej, jednakże na godzinę przed zamknięciem Informacji Turystycznej sprzęt nie będzie wypożyczany.
 7. Jak wypożyczyć audioprzewodnik? (dla osób indywidualnych, grupy - patrz punkty poniżej)
  • przyjdź do Informacji Turystycznej w Szczyrku
  • okaż dokument tożsamości i podpisz się na liście osób wypożyczających
  • uiść zwrotną kaucję w wysokości 50 zł
  • udaj się na wycieczkę
  • po skończonej wycieczce zwróć wypożyczony audioprzewodnik do Informacji Turystycznej najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem biura
  • odbierz kaucję
  • podpisz się na liście osób oddających sprzęt
 8. Podpisanie się na liście wypożyczających jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Jednej osobie przypada 1 szt. audioprzewodnika.
 10. Osoba wypożyczająca musi być pełnoletnia. Osobom nietrzeźwym i będącym pod wpływem środków odurzających w/w urządzenie nie zostanie wypożyczone.
 11. Audioprzewodnik może zostać wypożyczony przez osobę niepełnoletnią, ale tylko pod nadzorem opiekuna, który weźmie odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
 12. Kaucja pobierana jest od każdej wypożyczonej sztuki audioprzewodnika.
 13. W wypadku przetrzymania urządzania ponad regulaminowy czas oraz za każdy kolejny dzień opóźnienia, wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w oddaniu audioprzewodnika.
 14. W przypadku grup zorganizowanych pow. 15 osób, kaucja wynosić będzie 300 zł za grupę.
 15. W przypadku grup zorganizowanych pow. 15 osób, wymagany jest dowód tożsamości 1 osoby, która będzie miała nadzór nad wypożyczonym sprzętem i weźmie odpowiedzialność za audioprzewodniki.
 16. W przypadku grup zorganizowanych stanowiących instytucje z siedzibą na terenie miasta Szczyrk typu: szkoły, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne lub delegacje odwiedzające miasto Szczyrk na zaproszenie władz miejskich, mogą być zwolnione z zapłaty kaucji. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrekcja oraz pracownicy Informacji Turystycznej w Szczyrku.
 17. Audioprzewodnik wypożyczony w Szczyrku w Informacji Turystycznej oddać należy tylko i wyłącznie w Informacji Turystycznej w Szczyrku.
 18. Osoba wypożyczająca, która zgubi urządzenie zobowiązana jest do uiszczenia pełnej kwoty jego wartości wynoszącej 1400 zł, natomiast 20 zł za słuchawki. W przypadku uszkodzenia odbiornika, wypożyczający zobowiązuje się uiścić opłatę w wysokości 300 zł, natomiast w wypadku uszkodzenia słuchawek opłata wynosi 20 zł.
 19. W sytuacji, gdy wypożyczający nie zwróci w terminie urządzenia, pracownicy Informacji Turystycznej zobowiązani są do przesłania listem poleconym jednego wezwania do zwrotu wypożyczonego audioprzewodnika (monit). Wypożyczający zobowiązany będzie do pokrycia kosztów monitu w wysokości 10 zł za każdy monit.
 20. Wobec wypożyczających, którzy mimo wysłanego monitu nie wywiążą się ze zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie, swoich roszczeń dochodzić będzie zgodnie z przepisami prawa bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań Punkt Informacji Turystycznej, który jest upoważniony do takich czynności przez Śląską Organizację Turystyczną.
 21. Wypożyczany sprzęt został zakupiony przez Śląską Organizację Turystyczną w ramach projektu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013.