2020-05-29

I N F O R M A C J A
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty  w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w Mieście Szczyrk" ,informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Budowlano-Montażowy "PROBUD"- Sp. z o.o.
ul. Leśnianka 101
34-300 Żywiec
na: "Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w Mieście Szczyrk "
-  w formule zaprojektuj i wybuduj
za cenę 3 327 150,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął: cenę, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz wysokość kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy. Zamawiający dokonując oceny ofert na podstawie ww. kryteriów uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Budowlano-Montażowy ”PROBUD” Sp. z o.o.  z siedziba przy  ul. Leśnianka 101, 34-300 Żywiec .

Ocena i porównanie złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Okres gwarancji

Kary umowne

Razem

1

Zakład Budowlano-Montażowy
"PROBUD"- Sp. z o.o.
ul. Leśnianka 101
34-300 Żywiec
(1)

  60,00

  20,00

  20,00

  100,00

2

EUROVIA POLSKA SA
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
(2)

  42,71

  20,00

  20,00

  82,71

3

INSTAL Cymorek Sp. J
ul. Graniczna 22
43-430 Pierściec
(3)

  40,02

  20,00

  20,00

  80,02

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Pzp.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-05-29
Publikacja w dniu:
2020-05-29
Opis zmiany:
b/d