2021-11-23

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00
XXXVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU,
która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26.10.2021r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Ślubowanie radnego.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczyrku.
 2. Pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Zmiany uchwały Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021-2025.
 4. Zmiany uchwały Nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2021.
 5. Zmiany uchwały Nr XXXI/225/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 maja 2021r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 6. Określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 7. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 8. Opłaty miejscowej na 2022 rok.
 9. Wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia.
 10. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Szczyrk.
 11. Przyjęcia Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.
 12. Zmiany uchwały nr XXVIII/210/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 13. Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
 14. Zmiany uchwały nr XVI/125/2020 Ray Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej.
 15. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

 Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do transmisji on-line.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-11-26
Publikacja w dniu:
2021-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-11-23
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Opis zmiany:
b/d