2022-10-05

INFORMACJA O DODATKU DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W dniu 20 września 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Na jej podstawie, o jednorazowy dodatek mogą się teraz ubiegać te podmioty wrażliwe:

które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,

oraz których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Podmiotami wrażliwymi są m.in.:

  • placówki systemu ochrony zdrowia,
  • placówki systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
  • żłobki, kluby dziecięce,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • placówki kulturalne,
  • straże pożarne,
  • pozarządowe organizacje pożytku publicznego,
  • spółdzielnie socjalne.

Dodatek wyniesie 40% różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, zakupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Dodatek jest przyznawany na to główne źródło ciepła, które zostało uruchomione przed 30 czerwca 2022 r., a deklaracja CEEB została złożona przed dniem 20 września 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa osoba albo osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wrażliwego.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oryginały lub urzędowo (notarialnie) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu wrażliwego,
  • dokumenty zakupu paliwa, będące podstawą do wykonania obliczeń.

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2022 r., a wszystkie złożone po terminie pozostawione będą bez rozpoznania.

Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby wyżej wymienionego podmiotu.

Do pobrania:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospodarstwami-domowymi-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-10-05
Publikacja w dniu:
2022-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominika Bistyga
Dokument z dnia:
2022-10-05
Publikacja w dniu:
2022-10-05
Opis zmiany:
b/d