2020-09-30

I N F O R M A C J A
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Kolorowej w miejscowości Szczyrk informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"SKAL-BRUK" Adamczyk Marek
ul. Różana 25
34-300 Żywiec
na: Przebudowę drogi gminnej ul. Kolorowej w miejscowości Szczyrk za cenę 279 999,87 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął: cenę, okres rękojmi za wady oraz wysokość kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy. Zamawiający dokonując oceny ofert na podstawie ww. kryteriów uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "SKAL-BRUK" Adamczyk Marek z siedziba przy ul. Różanej 25, 34-300 Żywiec .

Ocena i porównanie złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena

Kary umowne

Okres gwarancji rękojmi

Razem

1

"SKAL-BRUK" Adamczyk Marek
ul. Różana 25
34-300 Żywiec
(1)

  60,00

  20,00

  20,00

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-09-30
Publikacja w dniu:
2020-09-30
Opis zmiany:
b/d