2015-12-17

I N F O R M A C J A
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d, informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 1
43-370 Szczyrk

na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d za cenę jednostkową netto 275,91 zł/1 Mg , brutto 297,98 zł zł/1Mg.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął dwa kryteria tj. cena oferty oraz aspekt środowiskowo - społeczny. Przyjmując ww. kryteria najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.

Ocena i porównania złożonych ofert

 1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  Ul. Graniczna 1
  43-370 Szczyrk
  (Nr oferty) (1)
  Cena (koszt) 95,00
  Aspekty środowiskowe 5,00
  Razem 100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

 1. Sanit - Trans Sp. z o.o.
  Międzyrzecze Górne 383
  43-392 Międzyrzecze Górne

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

 1. Sanit - Trans Sp. z o.o.
  Międzyrzecze Górne 383
  43-392 Międzyrzecze Górne

Art. 24. ust.2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie:

Zamawiający w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ opisał warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym, gdzie wskazał, że Wykonawca winien dysponować, co najmniej następującym sprzętem i wyposażeniem do realizacji niniejszego zamówienia :

 1. minimum 1 hakowcem - przystosowanym do przewozu średniej wielkości kontenerów o pojemności min. 7m3,
 2. minimum 1 pojazdem specjalnym z zabudową bezpyłową (tzw. śmieciarka mała), o pojemności skrzyni ładunkowej 6-12 m3,
 3. minimum 1 pojazdem skrzyniowym z napędem na cztery koła z możliwością mechanicznego wyładunku odpadów oraz zabezpieczeniem przed wysypywaniem się odpadów o ładowności ponad 3,5 t,
 4. minimum 3 pojazdami z zabudowaną przestrzenią ładunkową z napędem na cztery koła o ładowności do 3,5 t ,
 5. minimum 5 szt. kontenerów typu KP 7,
 6. dysponuje bazą magazynowo-transportową spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2012, poz. 122).

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający w Rozdziale IX, pkt 1 lit.e SIWZ zażądał dokumentu w postaci wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy, a niezbędnych do realizacji zamówienia - załącznik nr 6 SIWZ, gdzie określił w kolumnie pierwszej m.in. zakres wymaganych informacji odnośnie dysponowanego sprzętu.

Wykonawca w załączonym do oferty wykazie wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych w celu realizacji zamówienia zamieścił informacje, które były ogólnikowe, niekompletne i niezgodne z opisem warunku udziału w postępowaniu wskazanym w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ . Wykonawca nie wykazał, iż dysponuje:

 1. minimum 5 szt. kontenerów typu KP 7.
 2. minimum 3 pojazdami z zabudowaną przestrzenią ładunkową z napędem na cztery koła o ładowności do 3,5 t .
 3. minimum 1 hakowcem - przystosowanym do przewozu średniej wielkości kontenerów o pojemności min. 7m3 .
 4. minimum 1 pojazdem specjalnym z zabudową bezpyłową (tzw. śmieciarka mała), o pojemności skrzyni ładunkowej 6-12m3.
 5. minimum 1 pojazdem skrzyniowym z napędem na cztery koła z możliwością mechanicznego wyładunku odpadów oraz zabezpieczeniem przed wysypywaniem się odpadów o ładowności ponad 3,5 t.

Ponadto Wykonawca ww. wykazie nie zamieścił informacji dotyczącej adresu pod którym usytuowana jest jego baza magazynowo – transportowa.

W związku z powyższym Zamawiający działając w trybie art. 26 ust.3 Pzp. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia braków w ofercie w terminie do 15.12.2015r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wykazu wyposażenia i urządzeń technicznych (zał. nr 6 do SIWZ) na podstawie, którego zgodnie §1 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 231) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu (Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ).

Wykonawca w ramach uzupełnienia oferty przedstawił inne niż żądane przez Zamawiającego dokumenty tj. wydruk z ewidencji środków trwałych, kopie dowodów rejestracyjnych samochodów własnych i użyczonych, zobowiązanie użyczającego oraz wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający dokonując oceny dostarczonych dokumentów stwierdza, że w przypadku załączonego wykazu środków trwałych mógł wywieść, iż Wykonawca dysponuje kontenerami otwartymi typu KP -7 o pojemności 7m3 .

W przypadku wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym, tj. minimum:

 1. trzema pojazdami z zabudowaną przestrzenią ładunkową z napędem na cztery koła o ładowności do 3,5 t .
  Na podstawie załączonych kserokopii dowodów rejestracyjnych, jak i treści zobowiązania firmy SERWIS-TRANS, gdzie w przypadku jednego z wykazanych pojazdów Wykonawca podaje wyłącznie jego markę (Bremach GR 35V), Zamawiający nie był w stanie stwierdzić, że pojazdy te są wyposażone w zabudowaną przestrzeń ładunkową, a w przypadku pojazdu marki Bremach GR 35V, że faktycznie jest wyposażony w napęd 4x4 (brak takiej informacji w zobowiązaniu firmy SERWIS-TRANS, oraz dowodzie rejestracyjnym).
 2. jednym pojazdem specjalnym z zabudową bezpyłową (tzw. śmieciarka mała), o pojemności skrzyni ładunkowej 6-12 m3.
  Zmawiający na podstawie załączonej kserokopii dowodu rejestracyjnego nie był w stanie stwierdzić, że pojazd jakim dysponuje Wykonawca jest pojazdem specjalnym z zabudową bezpyłową.
 3. jednym pojazdem skrzyniowym z napędem na cztery koła z możliwością mechanicznego wyładunku odpadów oraz zabezpieczeniem przed wysypywaniem się odpadów o ładowności ponad 3,5 t.
  Na podstawie załączonej kserokopii dowodu rejestracyjnego, jak i zobowiązania firmy SERWIS-TRANS, a w szczególności zawartych w nim informacji tj. wyspecyfikowania jedynie marki pojazdu SCANIA 94D 4x4, Zamawiający nie był w stanie stwierdzić, że pojazd jakim dysponuje Wykonawca wyposażony jest w zabezpieczenie przed wysypywaniem się odpadów.
 4. jednym hakowcem - przystosowanym do przewozu średniej wielkości kontenerów o pojemności min. 7m3 .
  Zmawiający na podstawie załączonej kserokopii dowodu rejestracyjnego nie był w stanie stwierdzić, że pojazd jakim dysponuje Wykonawca jest pojazdem - hakowcem przystosowanym do przewozu średniej wielkości kontenerów o pojemności min. 7m3

Reasumując:

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu w przedmiocie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie wymaganym przez zapisy Rozdziału VIII pkt 3 SIWZ. Zamawiający dokonując opisu warunków udziału w postępowaniu określił precyzyjnie cechy sprzętu i urządzeń, jakimi miał dysponować Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Przeprowadzona przez Zamawiającego ocena oferty i dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów w ramach uzupełnienia oferty, w żaden sposób nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem technicznym.

W związku z powyższym Zamawiającego zmuszony jest wykluczyć Wykonawcę zgodnie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust.2 Pzp.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 Pzp.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-12-17
Publikacja w dniu:
2015-12-17
Opis zmiany:
b/d