2020-12-08

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi
w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, krajowy numer identyfikacyjny 52528600000, ul. Beskidzka  4, 43-370  Szczyrk, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 33 8295 026, faks 33 8178 763, e-mail: inwestycje@szczyrk.pl, Adres strony internetowej   (URL) : https://www.szczyrk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Szczyrk  i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu  Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych) oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w Szczyrku i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Zakładu  Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia  31 grudnia 2021 r.
2. Rodzaj i ilość odpadów
1) Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych)  z terenu gminy Szczyrk obejmuje:
a) odbieranie odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1 od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych (tzw. mieszanych) oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na których powstają odpady komunalne, (wykaz nieruchomości mający charakter poglądowy, stanowi załącznik nr 5).
b) transport zebranych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej.
2) Wykonawca przy sporządzeniu oferty winien wziąć pod uwagę dane zawarte w tabelach, w szczególności  w tabeli nr 2, a także zobowiązany jest do oszacowania wzrostu ilości odbieranych odpadów w trakcie trwania umowy.

Tabela nr 1. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia.

KOD

NAZWA W ROZPORZĄDZENIU

 

20 01 01

Papier i tektura

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

20 01 40

Metale

 

15 01 04

Opakowania z metali

 

20 01 02

Szkło

 

15 01 07

Opakowania ze szkła

 

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

20 01 32

Leki inne niż wymienione  w 20 01 31

 

TABELA  nr 2.  Orientacyjna ilość poszczególnych rodzajów odpadów zebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych)  oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  położonych na ternie gminy Szczyrk w okresie od listopada 2019 r. do października 2020 r.

miesiąc

masa(tony)

selektywnie zbierane (Mg)

zmieszane (Mg)

lis.19

87,88

48,36

39,52

gru.19

62,24

42,04

20,20

sty.20

177,82

57,60

120,22

lut.20

110,84

66,36

44,48

mar.20

86,12

63,30

22,82

kwi.20

83,74

53,72

30,02

maj.20

92,52

54,44

38,08

cze.20

80,00

55,46

24,54

lip.20

125,48

68,86

56,62

sie.20

139,56

76,02

63,54

wrz.20

108,62

68,50

40,12

paź.20

123,00

57,20

65,80

RAZEM:

1277,82

711,86

565,96

Ilość wytworzonych odpadów na terenie Gminy Szczyrk nie jest zależna od Zamawiającego.
Ustalone ilości są szacunkowe (tabelę sporządzono na podstawie wystawionych faktur VAT oraz miesięcznych sprawozdań firmy odbierającej odpady z terenu gminy Szczyrk) i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

TABELA  nr 3.  Wykaz aptek na terenie gminy Szczyrk

 

Lp.

 

 

Nazwa

 

Adres

1.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
„Cefarm-Kraków” S.A.
ul. Albatrosów, 30-716 Kraków
Apteka Dbam o Zdrowie

 ul. Beskidzka 69

2.

Apteka „Pod Stara Pocztą”

ul. Beskidzka 16

 

3.

Apteka „Pod Skrzycznem”

Sp. j. E. Wyszomirska, U. Oleśków

 

ul. Myśliwska 11

 

         4.

Apteka Ziko Spółka z o.o.
ul. Legnicka 5
31-216 Kraków

 

ul. Beskidzka 135

II.4) Główny kod CPV): 90000000-7, 
Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90512000-9

SEKCJA III: SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
III.1) Całkowita wartość zamówienia
):
Wartość bez VAT: 479.182,50 zł netto.
Waluta:  PLN

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,  ul. Graniczna 1,  43-370 Szczyrk,  kraj/woj. Śląskie, mail: pkszczyrk@op.pl,

SEKCJA V: PROCEDURA
V.1) Tryb udzielenia zamówienia:
 Zamówienie z wolnej ręki
V.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp. 
V.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Podstawa prawna - art. 66 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp.)
Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający posiada własną spółkę komunalną, która została powołana do realizacji zadań własnych - publicznych Gminy Szczyrk, w tym m.in. usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Zamawiający sprawuje kontrolę nad przedsiębiorstwem komunalnym i posiada decydujący wpływ na jej działalność oraz podejmuje istotne dla przedsiębiorstwa decyzje w zakresie zarządzania spółką. Przedsiębiorstwo działa jako jednoosobowa spółka Miasta Szczyrk, gdzie miasto jest jedynym właścicielem Przedsiębiorstwa Komunalnego i posiada 100% udziałów w spółce. Ponadto spółka realizuje ponad 90% działalności, która polega na realizacji zadań powierzonych przez Zamawiającego.

SEKCJA VI: PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY
VI.1) Planowany termin realizacji zamówienia
31 grudnia 2021r.
VI.2) Czas trwania umowy
Od 01 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

SEKCJA VII: INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST.2 PZP. TJ. BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie nr 550536898-N-2020 z dnia 08-12-2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-12-08
Publikacja w dniu:
2020-12-08
Opis zmiany:
b/d