2014-01-29

Uprzejmie informujemy, że na wniosek Burmistrza Miasta P. Wojciecha Bydlińskiego podczas LIII Sesji Rady Miejskiej w Szczyrku zostały uhonorowane osoby, które wyróżniają się w mieście swoją pracą i pełnym zaangażowaniem na rzecz ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, a tym samym obronności.

Uczestniczący w sesji Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk P. Andrzej Rajczyk, pokrótce nawiązał do nadania medalu.
Po odczytaniu laudacji odznaczonych Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk P. Andrzej Rajczyk wraz z Burmistrzem Miasta P. Wojciechem Bydlińskim wręczyli uhonorowanym Brązowe Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przyznane decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 2627/KADR z dnia 7 listopada 2013 roku w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej dla:

Pana Antoniego BYRDY – Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku,
Pana Wiesława MAREK – członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku.
Po wręczeniu medali odznaczonym gratulacje złożyli:

Komendant WKU ppłk P. Andrzej Rajczyk, Burmistrz Miasta P. Wojciech Bydliński, Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej P. Marek Starościak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej P. Andrzej Jastrzębski oraz Radny Rady Powiatu P. Józef Krajewski.

Ponadto w sesji uczestniczył Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Szczyrku asp. sztab. P. Dariusz Golda, który przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Szczyrk, gdzie dane statystyczne potwierdzają tezę, że nie ma dużej przestępczości w mieście (spadek przestępczości w porównaniu do roku 2012 i 2013). Następnie udzielił odpowiedzi na szereg pytań Radnych związanych z zadaniami prowadzonymi przez Komisariat Policji w Szczyrku, którzy wskazywali na konieczność zwiększenia liczby patroli na terenie miasta w godzinach nocnych.

W dalszej części sesji Radni przystąpili do rozpatrzenia projektów uchwał.

Natomiast w wolnych wnioskach Burmistrz Miasta wraz z pracownikiem merytorycznym przedstawił Radnym możliwości pozyskania środków finansowych w ramach priorytetu III, czyli Turystyki na zadania związane z poprawką atrakcyjności turystycznej. Poinformował o pojawiającej się koncepcji dofinansowania remontu sceny amfiteatru, gdzie dofinansowanie może wynieść max. 85% przy wkładzie własnym min. 15%. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec czerwca 2014 roku. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na złożenie wniosku i ubieganie się o dofinansowanie w/w zadania.

Z innymi tematami można się zapoznać czytając na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.szczyrk.pl w zakładce Rada Miejska, protokół z obrad Rady Miejskiej, którego treść zostanie zamieszczona po jego zatwierdzeniu.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-01-29
Publikacja w dniu:
2014-01-29
Opis zmiany:
b/d