Informacja o zakończeniu akcji odbioru wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk w roku 2014 r.
W m-cu październiku br. została zakończona akcja odbioru odpadów zawierających azbest pochodzących z likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Szczyrk.

W ramach realizacji akcji odebrano i przekazano do utylizacji 74,656 ton wyrobów zawierających azbest, z 50 nieruchomości na łączną kwotę 24 994,82 zł.

W związku ze złożeniem dużej liczby wniosków przez mieszkańców miasta, na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w br. roku w budżecie na ten cel, wnioski niezrealizowane w roku 2014 zostaną przesunięte do realizacji w następnym roku kalendarzowym.

Ponadto informujemy, iż przyznawanie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Szczyrk będzie następowało zgodnie z przyjętym Regulaminem przyznawania dofinansowania na ww. zadanie.

Treść Regulaminu

W przypadku zainteresowania uzyskaniem dofinansowania do odbioru odpadów zawierających azbest w roku 2015 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczyrku stosowny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami;

Formularz wniosku wraz załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Referat Gospodarki Komunalnej Urbanistyki Handlu i Rolnictwa, pok. 27, I piętro lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczyrku www.bip.szczyrk.pl w zakładce załatwianie spraw w UM/Wzory dokumentów.

Złożone wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń,do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na ten cel, w roku 2015.

Dodatkowe informacje dotyczące w/w dofinansowania z budżetu gminy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczyrku -Referat Gospodarki Komunalnej Urbanistyki Handlu i Rolnictwa, pok. 27, I piętro, tel. 33 82 950 20.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-11-28
Publikacja w dniu:
2014-11-28
Opis zmiany:
b/d