2021-10-01

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Od 01.10.2021 do 29.11.2021.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) - dalej jako u.c.p.g.,  Gmina Szczyrk informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Szczyrk od 1 stycznia 2022 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 u.c.p.g., Rada Miejska w Szczyrku przyjęła w dniu 30 listopada  2020 r. uchwałę nr XXIV/178/VIII/2020 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez gminę Szczyrk od 1 stycznia 2022 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych.

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 29 listopada 2021 r. włącznie, złożyć Burmistrzowi Miasta Szczyrk, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z u.c.p.g., w szczególności art. 6c ust. 3a,  3c, 3e.

 

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (...) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (...) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

UWAGA!

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać  do dnia 29.11.2021 r. 

na adres: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

Telefon kontaktowy - tel. 33/829 50 27, pokój 29.

 Wzór oświadczenia w załączniku.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2021-10-04
Publikacja w dniu:
2021-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2021-10-04
Publikacja w dniu:
2021-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2021-10-01
Publikacja w dniu:
2021-10-01
Opis zmiany:
b/d