2021-06-25

logotypy_3_rgb (002)_5

Mikroprojekt pn. „Beskidy bez barier”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku mikroprojektu „Beskidy bez barier” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi przewodnika/opiekuna podczas cyklu rajdów dla osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.
  2. Przed upływem regulaminowego terminu składania ofert (25.06.2021 g. 10:00), wpłynęło na podany w ogłoszeniu adres internetowy 7 ofert od różnych oferentów oraz 1 oferta została złożona osobiście w siedzibie MOKPiI. 

Komisja oceniająca dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach:

Dla części 1 – trasa zielona

  1. Na podstawie analizy wyników oceniania komisja stwierdza, iż najkorzystniejszą ofertę pod względem kryterium oceny złożył Bogusław Zambok uzyskując najwyższą ilość punktów - 100. W związku z powyższym komisja oceniająca rekomenduje Bogusława Zamboka na realizację usługi przewodnika/opiekuna podczas cyklu rajdów dla osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

Dla części 2 – trasa niebieska

  1. Na podstawie analizy wyników oceniania komisja stwierdza, iż najkorzystniejszą ofertę pod względem kryterium oceny złożył Zygmunt Binda uzyskując najwyższą ilość punktów - 100. W związku z powyższym komisja oceniająca rekomenduje Zygmunta Bindę na realizację usługi przewodnika/opiekuna podczas cyklu rajdów dla osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

Dla części 3 – trasa czerwona

  1. Na podstawie analizy wyników oceniania komisja stwierdza, iż najkorzystniejszą ofertę pod względem kryterium oceny złożył Grzegorz Pastwa uzyskując najwyższą ilość punktów - 100. W związku z powyższym komisja oceniająca rekomenduje Grzegorza Pastwę na realizację usługi przewodnika/opiekuna podczas cyklu rajdów dla osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

Dla części 4 – trasa fioletowa

  1. Na podstawie analizy wyników oceniania komisja stwierdza, iż najkorzystniejszą ofertę pod względem kryterium oceny złożył Jacek Szewczuk uzyskując najwyższa ilość punktów - 100. W związku z powyższym komisja oceniająca rekomenduje Jacka Szewczuka na realizację usługi przewodnika/opiekuna podczas cyklu rajdów dla osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

Uzasadnienie wyboru:

W oparciu o kryterium wyboru oferty wskazanym w zapytaniu ofertowym oferty ww. Wykonawców zostały najwyżej ocenione (ocenione jako najkorzystniejsze).


Streszczenie ocen i porównania złożonych ofert.

Clipboard01_25

Clipboard02_5


Jednocześnie informujemy, że z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnych wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.


Wykonawcy, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze zostali poinformowani o planowanej dacie podpisania umów, tj.: 25.06.2021 w siedzibie MOKPiI.