2015-10-15

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont brzegu Żylicy i potoku Malinów jako jej dopływ oraz dna rzeki w rejonie posesji ul. Salmopolskiej 117 w Szczyrku, informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Robót Inżynieryjnych ”WODPOL”
ul. Ks. Pr. St. Słonki 24
34-300 Żywiec
na: Remont brzegu Żylicy i potoku Malinów jako jej dopływ oraz dna rzeki w rejonie posesji ul. Salmopolskiej 117 w Szczyrku za cenę 175 451,71 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął kryterium cena oraz okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający dokonując oceny ofert na podstawie ww. kryteriów uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Inżynieryjnych "WODPOL" z siedzibą przy ul. Ks.PR.St. Słonki 24, 34-300 Żywiec.

Ocena i porównanie złożonych ofert.

 1. Zakład Robót Inżynieryjnych ”WODPOL”
  ul. Ks. Pr. St. Słonki 24
  34-300 Żywiec
  (Nr oferty) (4)
  Cena (koszt) 90,00
  Okres gwarancji 10,00
  Razem 100,00
 2. ”PRO-WOD” Sp. z o.o.
  ul. Bogucka 17
  32-020 Wieliczka
  (Nr oferty) (1)
  Cena (koszt) 72,12
  Okres gwarancji 10,00
  Razem 82,12
 3. Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
  ul. Bielska 36
  43-200 Pszczyna
  (Nr oferty) (3)
  Cena (koszt) 65,84
  Okres gwarancji 10,00
  Razem 75,84
 4. Zakład Robót Inżynieryjnych
  ul. Beskidzka 19
  34-326 Zarzecze
  (Nr oferty) (2)
  Cena (koszt) 0,00
  Okres gwarancji 0,00
  Razem 0,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

 1. Zakład Robót Inżynieryjnych
  ul. Beskidzka 19
  34-326 Zarzecze

Art. 89. ust.1 pkt 5 Pzp.

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

 1. Zakład Robót Inżynieryjnych
  Ul. Beskidzka 19
  34-326 Zarzecze

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

Art. 24 ust. 2 pkt 2

Wykonawca zgodnie z zapisem rozdziału XIV SIWZ zobowiązany był do zabezpieczenia oferty za pomocą wadium . Zgodnie z zapisem pkt 2 ww. rozdziału, wadium wniesione w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany był wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w terminie do dania 07.10.2015r. do godz. 10:00. Zamawiający zastrzegł w pkt 3 rozdziału XIV SIWZ, iż za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego.
Z dokumentu przekazanego przez ETNO BANK Spółdzielczy, jednoznacznie wynika, iż wadium wpłacone przez Wykonawcę zostało zaksięgowane jako przelew WE (przychodzący) w dniu 07.10.2015 r., o godz. 13:35 (sesja przychodzącą nr 2).
W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp., z uwagi na nie wniesienie wadium do upływu składania ofert.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-10-15
Publikacja w dniu:
2015-10-15
Opis zmiany:
b/d