2015-12-03

POWIADOMIENIE
o zmianie SIWZ i terminu składania ofert

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d., dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Jest:

W pkt 1.6 ppkt. 3) SIWZ Wykonawca do 10 dnia każdego miesiąca, dostarczy za poprzedni miesiąc kalendarzowy na nośniku danych typ CD/ DVD lub prześle e-mailem kopie bazy danych typu MySQL zawierającą kompletne informacje rejestrowane w systemie, o którym mowa w pkt 2).

Zmiana :

W pkt 1.6 ppkt. 3) SIWZ Wykonawca do 10 dnia każdego miesiąca, dostarczy za poprzedni miesiąc kalendarzowy na nośniku danych typ CD/ DVD lub prześle e-mailem kopie bazy danych zawierającą kompletne informacje rejestrowane w systemie, o którym mowa w pkt 2).

Jest:

W rozdziale XXIII SIWZ

 1. Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom - wykonawca w swojej ofercie winien wskazać, którą część będzie wykonywał podwykonawca, a w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, na zasoby podmiotu trzeciego, a podmiot ten wykonuje część zamówienia to wykonawca w swojej ofercie winien również podać nazwę (firmę) tych podmiotów (podwykonawców).
 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Jeżeli Wykonawca zatrudni podwykonawcę, a podwykonawca dalszego podwykonawcę zamówienia na usługę, to jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego w terminie 7 dni od jej zawarcia, do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
  1. Warunkiem zapłaty przez zamawiającegonależnego wynagrodzenia za odebraną usługę jest przedstawienie dowodów zapłaty (oświadczenie podwykonawcy, kopie faktur i dowody zapłaty, itp.), wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 Pzp., biorącym udział w realizacji przedmiotu zamówienia;
  2. W przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się odpowiednio:
   a) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrana usługę, art. 143c Pzp., stosuje się odpowiednio.
 4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
 5. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić:
  1. pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
   1. niespełniającej wymagań określonych w pkt 6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   2. gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
  2. pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
   1. niespełniającej wymagań określonych w pkt 6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   2. gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni
 6. Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom, podwykonawca musi spełniać niżej wymienione warunki, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu dotyczące wymagań, które winna spełniać umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
  1. projekt umowy o podwykonawstwo (oraz umowa) winno określać:
   1. podmiotu (osoba prawna lub fizyczna),
   2. przedmiotu umowy,
   3. wynagrodzenia, które przysługuje podwykonawcy w kwocie brutto, z tym, że wynagrodzenie to nie może być wyższe niż wynagrodzenie ofertowe wykonawcy za tę część którą będzie wykonywał podwykonawca,
  2. z wynagrodzenia podwykonawcy, wykonawca może potrącać zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli przewiduje się tworzenie kaucji zabezpieczenia z faktur podwykonawcy lub kary umowne naliczone z tytułu wadliwego wykonywania umowy o podwykonawstwo
  3. z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza się potrącania z tytułu:
   1. partycypacji w kosztach ogólnych organizacji budowy w tym: bhp,
   2. generalnego wykonawstwa,
   3. ubezpieczenia budowy,
   4. wcześniejszego uregulowania faktur (tzw. skonto),
   5. kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytułu innych zobowiązań umownych,
   6. kompensat związanych z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo oraz innychzobowiązań.
  4. wszystkie wymagania dotyczące umowy zawieranej z podwykonawcą stosuje się odpowiednio dla umowy zawieranej z dalszym podwykonawcą.
 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane winien przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane będzie zobowiązany do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyjątkiem:
  1. umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł,
  2. umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące utrzymania placu budowy, w szczególności umowy z zakresu ochrony mienia (stróżowania) usług sanitarnych i wywozu nieczystości oraz BHP itp. o wartości mniejszej niż 50 000 zł.
 9. Zamawiający nie przewiduje udzielania wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zmiana:

 1. Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom - wykonawca w swojej ofercie winien wskazać, którą część będzie wykonywał podwykonawca, a w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, na zasoby podmiotu trzeciego, a podmiot ten wykonuje część zamówienia to wykonawca w swojej ofercie winien również podać nazwę (firmę) tych podmiotów (podwykonawców).
 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Jest:

W rozdziale XVII SIWZ. Opis sposobu przygotowania ofert .
Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: ”Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.
NIE OTWIERAĆ przed 08.12.2015r., godz. 11:00"

Zmiana:

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: ”Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.
NIE OTWIERAĆ przed 10.12.2015r., godz. 11:00"

Jest:

W rozdziale XVIII. Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 08.12.2015r., do godz. 10:00.
  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 08.12.2015r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 31.

Zmiana:

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 10.12.2015r., do godz. 10:00.
  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 10.12.2015r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 31.

Jest:

XIV. WADIUM

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) .
 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.12.2015r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiana:

XIV. WADIUM

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) .
 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.12.2015r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jest:

W§ 10 ust. 1 lit. a oraz ust. 3 projektu umowy

 1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
 2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, która przypadałaby do zapłaty do końca okresu obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie odstąpiono.

Zamiana :

W § 10 ust. 1 lit. a oraz ust. 3 projektu umowy

 1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
 2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-12-03
Publikacja w dniu:
2015-12-03
Opis zmiany:
b/d