2022-04-28

SUPERłowca na wypasie zaprasza całe rodziny do wzięcia udziału w grze terenowej. Pobierz mapę, stanowiącą kartę gry, zwiedzaj najpiękniejsze zakątki Szczyrku, odpowiadaj na pytania i wygrywaj upominki na wypasie od Miasta Szczyrk. 

Startujemy 30 kwietnia 2022 i bawimy się do końca sezonu (lub wyczerpania nagród).


REGULAMIN GRY TERENOWEJ „SuperŁOWCA NA WYPASIE” - lato 2022

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania gry terenowej „SuperŁowca na wypasie” („gra”). Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników gry, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w grze, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników gry.
2. Organizatorem gry terenowej „SuperŁowca na wypasie” (zwanej dalej “Grą”), jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk, NIP: 547 008 77 74 (zwany dalej „Organizatorem”)
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. W grze mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
5. Oferta skierowania jest dla osób indywidualnych.
6. Ubezpieczenie NW uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.
7. Warunkiem wzięcia udziału jest pobranie mapy tras pieszych Szczyrku, stanowiącej kartę gry w Informacji Turystycznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 41.
8. Gra trwa od dnia 30.04.2022 do 31.08.2022 lub do wyczerpania puli nagród.
9. Gra polega na odwiedzeniu wskazanych na mapie punktów turystycznych w Szczyrku i znalezienia tam planszy z (ł)owcą, na której znajduje się QR kod. A następnie:
a) zeskanowania QR kodu, który przekieruje do opisu danej atrakcji
b) zapoznania się z jego treścią
c) udzieleniu odpowiedzi na pytanie, znajdujące się pod opisem danej atrakcji – odpowiedź należy wpisać w odpowiednim miejscu na mapie-karcie gry
d) na mapie-karcie gry wpisujemy również wymyślone imię dla (ł)owcy, przypisanej danemu miejscu
10. Miejsca do odwiedzenia:
a) Skrzyczne
b) Hala Skrzyczeńska 
c) Biały Krzyż – Przełęcz Salmopolska
d) Kompleks skoczni „Skalite” im. Beskidzkich Olimpijczyków
e) Plac św. Jakuba
f) Przełęcz Karkoszczonka
g) Sanktuarium MB Królowej Polski „na Górce”
11. Z kompletnie wypełnionymi na mapie-karcie gry odpowiedziami uczestnik udaje się do Informacji Turystycznej, w wyznaczonych godzinach pracy Informacji Turystycznej, gdzie na podstawie mapy odbiera nagrodę.
12. Każdy uczestnik odbiera nagrodę osobiście. Nie ma możliwości odbioru nagród za osoby trzecie.
1 uczestnik = 1 mapa karta gry = 1 nagroda
13. Nagrodami w grze terenowej są gadżety regionalne miasta Szczyrk (zwane dalej “Nagrodą”).
14. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
15. Uczestnik może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
16. Nagrody będą wydawane uczestnikom gry osobiście w Informacji Turystycznej w Szczyrku do dnia 31.08.2022 lub wyczerpania puli nagród.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych odpowiedzi na pytania. W takim przypadku nagroda przepada.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek w przypadku pobierania QR kodu.
19. Chętni uczestnicy mogą wysłać zdjęcia z (ł)owcą na adres mailowy organizatora it@szczyrk.pl lub w prywatnej wiadomości na profilu Facebookowym www.facebook.com/MiastoSzczyrk, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz podpisaną zgodą na publikację wizerunku w mapie-karcie gry. Otrzymane zdjęcia będą zamieszczone w mediach społecznościowych miasta Szczyrk (Facebook, Instagram, www).
20. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania gry, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania gry, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
21. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
22. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “SuperŁOWCA NA WYPASIE”.
23. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
25. Spory odnoszące się i wynikające z gry będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gry w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Miasta Szczyrk na Facebooku.

277406034_329335569178758_958793817943846113_n

3_3

1_6