2015-12-03

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d”

Treść zapytania:

1. Wykonawca korzysta z innych systemów niż opisane przez Zamawiającego w punkcie 1.6, bardziej zaawansowanego oraz zapisującego dane na serwerze dostawcy usługi. W związku z wymaganiem Zamawiającego prosimy o podanie struktury bazy typu MySQL jak ma być dostarczana Zamawiającemu z danymi z systemu pozycjonowania GPS?
Ad. 1 Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ

2. Czy Zamawiający dysponuje sprzętem pozwalającym na śledzenie on-line pozycji sprzętu i jak Zamawiający oceni sytuacje, gdy sprzęt komputerowy Zamawiającego nie będzie dostosowany do technologii stosowanej przez wykonawcę?
Ad.2 Zgodnie ze SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć Zamawiającego w konieczne oprogramowanie zainstalowane na co najmniej jednym stanowisku komputerowym. Oprogramowanie to ma umożliwić kontrole pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę na stanowisku komputerowym Zamawiającego. Podstawowy zestaw komputerowy Zamawiającego posiada parametry: Windows 7 Pro 64bit, procesor Intel I5-4460 3,2 GHz, RAM 4 GB, HDD 500GB z dostępem do Internetu .

3. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczania kopii danych na nośniku typu DVD/ CD w przypadku gdy wykonawca udostępni mu system śledzenia on-line wraz z dostępem do danych historycznych za cały czas trwania zamówienia?
Ad.3 TAK

4. Zamawiający wymaga by samochód z odpadami był ważony na terenie gminy Szczyrk.Czy Zamawiający wyznaczy taki punkt, czy też wykonawca jest zobowiązany zawrzeć stosowną umowę z punktem wyposażonym w odpowiednią wagę?
Ad. 4 Zamawiający nie wyznaczy punktu. W gestii Wykonawcy jest wywiązanie się z obowiązku ważenia pojazdów przed rozpoczęciem zbiórki odpadów oraz po zakończeniu zbiórki odpadów na terenie gminy Szczyrk.

5. W czasie pracy śmieciarki i inne urządzenia spalą paliwo. Czy zamawiający uwzględnia, że wystąpią różnice w ważeniach na terenie Szczyrku (przed rozpoczęciem pracy z pełnym zbiornikiem i częściowo pustym zbiornikiem),a właściwym ważeniem (ważenie pełnego i pustego samochodu zaraz po opróżnieniu ?
Ad.5 Zamawiający ma świadomość wystąpienia niewielkich różnić w ważeniach spowodowanych zużyciem paliwa, czy też dopuszczalną skalą błędów granicznych występujących na wadze.

6. Czy zapis w treści SIWZ, „ponoszenie odpowiedzialności wobec ……. osób trzecichza szkody na mieniu i zdrowiu..." należy rozumieć w ten sposób, ze Zamawiający będzie stroną w przypadku ewentualnego wystąpienia takiej szkody i do Zamawiającego mają zgłaszać się poszkodowani w celu wyegzekwowania na Wykonawcy odszkodowania?
Ad. 6 Co do zasady poszkodowani będą zgłaszać swoje roszczenia do wykonawcy , natomiast w przypadku zgłoszenia takiej sytuacji/szkody do Zamawiającego będą one przesyłane przez Zmawiającego do Wykonawcy .

7. Prosimy o wymienienie jakie dokumenty ma na myśli Zamawiający stosując określenie „wszelkich" w punkcie 1.6 SIWZ art. 9)?
Ad.7 Zamawiający nie określi katalogu dokumentów, ponieważ zapis ten ma znaczenie stricte sytuacyjne odnoszące się do pewnych nieprzewidzianych sytuacji które mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy głównie na płaszczyźnie Wykonawca, mieszkaniec np. dokumentacja zdjęciowa, notatki służbowe , itp.

8. W punkcie 1.7 Zamawiający wymaga by Wykonawca przekazywał w określonych sytuacjach odpady do instalacji zastępczych. Prosimy o podanie, które instalacje są zastępczymi dla ZGO i w jakich przypadkach to nastąpi oraz jaki jest czas trwania takiej sytuacji? Czy w takim przypadku wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?
Ad.8 Wykaz instalacji zastępczych dla ZGO w Bielsku-Białej określa Tabela 93 Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014.
Jeśli chodzi o przypadki w jakich może nastąpić konieczność transportu odpadów do instalacji zastępczej to głownie wystąpienie awarii lub braku możliwości technicznej przyjęcia odpadów (art. 35 ust.4 ustawy o odpadach Dz.U. z 2013r. poz.21 ze zm.). Zamawiający nie ma możliwości określenia, jaki może być czas trwania takiej sytuacji. W takim przypadku Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dodatkowego .

9. W punkcie 1.8.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczania sprawozdań kwartalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wg Wykonawcy obecnie obowiązują sprawozdania półroczne. Wnosimy o dostosowanie SIWZ i projektu umowy do obecnie obowiązującego prawa.
Ad. 9 Zamawiający w punkcie 1.8.1 pisze o sprawozdaniach miesięcznych. Wymagany raport miesięczny jest dokumentem o charakterze wewnętrznym sporządzanym na potrzeby Zmawiającego. Ponadto zgodnie z pkt.1.8.1 ppkt 3 SIWZ jest to dokument będący podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

10. W jakiej formie przekaże Zamawiający wykonawcy wykaz nieruchomości. Czy będzie to baza danych o określonej strukturze wraz ze schematem bazy danych?
Ad.10 Zamawiający przekaże wykaz nieruchomości w formacie pliku xle. (Excel).

11. Czy podany przez Zamawiającego wymagany potencjał w postaci nazwanej „hakowiec" należy rozumieć jako pojazd do przewozu kontenerów typu KP z dźwignikiem hakowym i czy Zamawiający dopuszcza użycie innych równie rozpowszechnionych dźwigników spełniających taką samą funkcje, np. dźwigników bramowych?
Ad. 11 Zamawiający rozumie przez to pojazd do przewozu kontenerów typu KP z dźwignikiem hakowym. Zamawiający dopuszcza użycie innych dźwigników np. dźwigników bramowych.

12. Zamawiający określił, ze wykonawca musi posiadać 5 szt. kontenerów typu KP-7. Czy maja to być kontenery otwarte, czy zamknięte? Czy Zamawiający dopuszcza inne pojemność kontenerów, np. 8 m3,10 m3 ?
Ad. 12 Zamawiający wymaga aby były to kontenery otwarte. Ponadto Zamawiający dopuszcza inne pojemności kontenerów, np. 8m3 , 10m3.

13. W zapisie oceny jako kryterium Zamawiający przyjął przeprowadzenie akcji promocyjnej selektywnej zbiórki odpadów. Ponieważ opis jest bardzo lakoniczny i powodujący duża uznaniowość w ocenie tego warunku, wnosimy o uszczegółowienie tego zapisu lub jego zmianę na mierzalny parametr pozwalający wyeliminować uznaniowość w ocenie kryterium.
Ad. 13 W ocenie Zamawiającego opis kryterium przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych jest wystarczający. Ponadto nie może być mowy o uznaniowości oceny tego warunku ponieważ Wykonawca oznaczając w formularzu ofertowym opcje przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów otrzymuje maksymalną ilość punktów, brak oznaczenia oznacza 0 pkt.

14. Zapisy w SIWZ dotyczące podwykonawstwa dotyczą robót budowlanych. Wnosimy o wykreślenie tych zapisów z SIWZ jako nieadekwatnych do przedmiotu zamówienia. To samo dotyczy się projektu umowy.
Ad. 14 Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ. W przypadku projektu umowy Zamawiający działając w ramach swobody zawierania umów oraz dla zabezpieczenia roszczeń Podwykonawców pozostawia przedmiotowy zapis projektu umowy bez zmian.

15. Jak zamawiający rozumie pojecie Wad zawarte w projekcie umowy § 7 pkt.2.?
Ad. 15 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę usługi – skutek powstanie Wady, która podlega usunięciu np. Wykonawca nie odbierze odpadów w terminie określonym w harmonogramie .

16. Prosimy o wyjaśnienie niezrozumiałego zapisu w § 10 pkt. 1 i projektuumowy ?
Ad. 16 W przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia przed okresem na który opiewa umowa tj. 31.12.2016r., Wykonawca zobowiązany jest do wydłużenia terminu zabezpieczenia, w sytuacji nie przedłużenia takiego zabezpieczenia Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych.

17. Ze względu na bardzo wysokie kary za niedostarczenie harmonogramów zawarte w projekcie umowy wnosimy o dokładne określenia sposobu doboru próby do badań i możliwości kontroli prawidłowości doboru próby przez Wykonawcę (w badaniach statystycznych - metoda doboru ma bardzo duże znaczenie na wynik, czasami wręcz kluczowe).
Ad. 17 Zgodnie z pkt 1.4 ppkt 7 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu właścicielom nieruchomości wraz z dostarczeniem worków do selektywnej zbiórki odpadów w ilości odpowiadającej odebranym. Wystarczającym dla obowiązku dostarczenia harmonogramu będzie włożenie ich do skrzynek pocztowych na danej nieruchomości.

18. Zamawiający wyznaczył bardzo wysoką karę za zgłoszony przypadek nieodebrania odpadów od właściciela nieruchomości. Co w przypadku gdy ' właściciel wystawił odpady po przejeździe ekipy zbierającej? Jaki system odwołań przewiduje zamawiający?

Ad. 18 Reklamacje na piśmie lub mailem Zmawiający złoży do Wykonawcy, który w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego rozpatrzy reklamacje tj. odrzuci lub uzna reklamację . W przypadku nie uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia uzasadnienia odrzucenia reklamacji oraz ewentualnego udokumentowania. Nie przyjęcie uzasadnienia przez Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kar umownych .
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za odpady wystawione przez właściciela nieruchomości po terminie wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów.

19. Wnosimy o wyrównanie zapisów dotyczących odstąpienia od umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego do tego samego poziomu? (liczonego albo od sumy kontraktu albo od sumy pozostałej do końca kontraktu -jednakowo dla obydwóch stron).
Ad. 19 Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ.

20. W ramach symetrii do § 9 pkt. 7 wnosimy o dołączenie do projektu umowy zapisu o poufności danych i informacji przekazywanych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
Ad. 20 Zamawiający w ww. przypadku działa na podstawie i w granicach określonych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.).

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-12-03
Publikacja w dniu:
2015-12-03
Opis zmiany:
b/d