2015-10-09

BURMISTRZ SZCZYRKU OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZ 5566/4 POŁOŻONEJ PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ W SZCZYRKU

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr. 5566/4 o powierzchni 0,0025 ha, objęta księgą wieczystą BB1B/00072062/4 - księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

Nieruchomość składa się z działki nr 5566/4 położona w Szczyrku przy ul. Myśliwskiej.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 5566/4 to tereny dróg publicznych – KD , z których wszystkie położone są w granicach terenów zabudowanych i są drogami należącymi do:

  1. układu podstawowego – wyznaczonego obowiązującymi liniami rozgraniczającymi;
  2. układu uzupełniającego – wyznaczonego obowiązującymi liniami rozgraniczającymi;
  3. układu obsługowego – wyznaczonego obowiązującymi liniami rozgraniczającymi w wybranych jednostkach przestrzennych planu.

Cena wywoławcza działki wynosi 3 400,00 zł netto.

Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Szczyrku nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010 ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprzu całą wylicytowaną cenę nabywanej na własność działki.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej – 340,00 zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunki przetargu

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 5097, 5098, 5099, obręb Szczyrk.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 5 listopada 2015 roku. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejski w Szczyrku, w formie pisemnej.
Przetarg rozpocznie się w dniu 10 listopada 2015 roku o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 340,00 zł - wniesione na konto Urzędu Miejskiego w Szczyrku Nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 5 listopada 2015 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,
  • okazanie dowodu tożsamości,
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie lokalu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 z póżn, zm.).

Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty spisania aktu ponosi nabywca.

Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-10-09
Publikacja w dniu:
2015-10-09
Opis zmiany:
b/d