Konkurs obejmuje dwa tematy:

 • „Szczyrk w pamięci moich dziadków”
 • „Rodzinne wspomnienia”

Regulamin konkursu

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Organizator konkursu - Urząd Miejski w Szczyrku
  2. Realizatorzy konkursu:
   *ZSPiG nr 1 im. Heleny Marusarzówny
   *ZSPiG nr 2 im. Królowej Jadwigi
  3. Cele konkursu:
   • ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej
   • rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny
   • inspirowanie do intelektualnej pracy twórczej
   • ocalenie od zapomnienia wydarzeń z przeszłości
   • prezentacja najlepszych prac w „Gazecie Szczyrkowskiej”
 2. Uczestnictwo w konkursie.
  1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Szczyrku. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi pracami amatorów, wcześniej nigdzie niepublikowanymi i nienagradzanymi.
  2. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie ( np. opowiadanie, kartka z pamiętnika, opis przeżyć), w postaci „Word dokument” czcionką „Times New Roman”, 14 pkt. W przypadku braku możliwości napisania pracy komputerowo, prosimy o napisanie ręcznie, czytelnym pismem..
  3. Pracę należy opatrzyć nazwą konkursu, własnym godłem (logo, znak) i kategorią wiekową.
  4. W zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem (logo, znak) należy podać niezbędne informacje: imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia i adres,
   (w przypadku uczniów adres szkoły oraz klasę).
  5. Na egzemplarzu pracy oraz na zaklejonej kopercie należy podać kategorię wiekową, wg kryterium:
   • KL/SP (uczniowie szkoły podstawowej)
   • KL/G (młodzież gimnazjalna)
   • K/D (młodzież ponadgimnazjalna i dorośli)
  6. Prace należy składać do 15.10.2013r. w szkołach, w Urzędzie Miejskim w Szczyrku
   w Biurze Oświaty nr 28, w Biurze MOKPI, w Bibliotece Miejskiej.
  7. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
   z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w celu ich prezentacji i publikacji na stronach internetowych, w mediach i w wydawnictwie książkowym.
  9. Prace oceniać będzie jury powołane przez Burmistrza Miasta.
  10. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.11.2013r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-07-17
Publikacja w dniu:
2013-07-17
Opis zmiany:
b/d