1. ORGANIZATOR:Urząd Miejski w Szczyrk ul .Beskidzka 4
 2. CELE KONKURSU:
  • Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów poprzez prace plastyczne.
  • Rozbudzanie zamiłowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży, promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych.
  • Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez przybliżenie dzieciom legendi podań ludowych regionu.
  • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich.
  • Zorganizowanie wystawy pokonkursowej, prezentacja prac na terenie miasta, w Internecie, prasie lokalnej.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III.
   szkół podstawowych. Tematem konkursu są legendy i podania ludowe Szczyrku.
  • Każdy uczestnik dostarcza tylko jedna pracę.
  • Format pracy A4 lub A3 na papierze typu brystol.
  • Technika wykonania prac - rysunek (kredki ołówkowe, świecowe, pastele, ołówek), farby (plakatowe, akwarele), wyklejanka, wydzieranka, collage,
  • Praca ma być wykonana samodzielnie.
  • W konkursie nie będą oceniane prace: grupowe, trójwymiarowe, prace odwzorowane
   lub podobne w charakterze do publikowanych w mediach, wykonane przez rodziców albo starsze rodzeństwo.
  • Każda praca musi zawierać na odwrocie czytelny opis: ( nazwisko i imię, wiek, klasa, tytuł pracy, adres szkoły, miejscowość).
  • Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
   z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.
 4. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:
  • Liczba prac nadesłanych z poszczególnych jednostek organizacyjnych nie jest ograniczona.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie, oraz poprzez ich prezentację na wystawie w szkole.
  • Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.
 5. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
  Prace plastyczne należy składać do 15.10.2013r.w przedszkolu, szkołach, w Urzędzie Miejskim w Biurze Oświaty nr 28, w Bibliotece Miejskiej.
 6. PRACE BĘDĄ OCENIANE PRZEZ JURY POWOŁANE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK.
 7. KRYTERIA OCENY PRAC:
  • Zgodność z tematem.
  • Interpretacja własna tematu.
  • Walory artystyczne.
  • Kompozycja.
  • Warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.
 8. WYNIKI KONKURSU:
  Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.11.2013r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-07-17
Publikacja w dniu:
2013-07-17
Opis zmiany:
b/d