2021-06-18

logotypy_3_rgb (002)_2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI PRZEWODNIKA/OPIEKUNA PODCZAS CYKLU RAJDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku mikroprojektu pn. „Beskidy bez barier”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na usługi przewodnika/opiekuna podczas cyklu rajdów dla osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

Podstawą wykonania usług będzie umowa cywilno-prawna na realizację usługi/usług przewodnika/opiekuna podczas cyklu rajdów dla osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

Załączniki do pobrania (w tym szczegółowe zapytanie ofertowe) znajdują się u dołu strony. 

Zamawiający:
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im J. Więzika
ul. Beskidzka 106
43-370 Szczyrk
NIP 547 008 77 74

Opis przedmiotowej usługi:
usługa przewodnika/opiekuna podczas cyklu rajdów dla osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami. Podczas każdego z 10 rajdów przewidziano 4 grupy, każdą z 1 przewodnikiem. Czas trwania rajdu ok. 5 h.

Podział na 4 grupy wynika z ustalenia 4 tras.
Szczegóły opisane są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamówienie podzielono na 4 częściach tj. 4 trasy:

Część 1, trasa zielona
termin realizacji: Sobota 26.06.2021, Niedziela 18.07.2021, Niedziela 8.08.2021, Niedziela 22.08.2021,
Sobota 11.09.2021, Sobota 18.09.2021, Sobota 25.09.2021, Sobota 2.10.2021, Sobota 16.10.2021, Sobota 23.10.2021


Część 2, trasa niebieska
termin realizacji: Sobota 26.06.2021, Niedziela 18.07.2021, Niedziela 8.08.2021, Niedziela 22.08.2021,
Sobota 11.09.2021, Sobota 18.09.2021, Sobota 25.09.2021, Sobota 2.10.2021, Sobota 16.10.2021, Sobota 23.10.2021


Część 3, trasa czerwona
termin realizacji: Sobota 26.06.2021, Niedziela 18.07.2021, Niedziela 8.08.2021, Niedziela 22.08.2021,
Sobota 11.09.2021, Sobota 18.09.2021, Sobota 25.09.2021, Sobota 2.10.2021, Sobota 16.10.2021, Sobota 23.10.2021


Część 4, trasa fioletowa
termin realizacji: Sobota 26.06.2021, Niedziela 18.07.2021, Niedziela 8.08.2021, Niedziela 22.08.2021,
Sobota 11.09.2021, Sobota 18.09.2021, Sobota 25.09.2021, Sobota 2.10.2021, Sobota 16.10.2021, Sobota 23.10.2021


Z uwagi na fakt, iż rajd na 4 trasach będzie odbywał się w tym samym terminie i czasie, każdy z Wykonawców może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.


Termin realizacji zamówienia: czerwiec-październik 2021 zgodnie z harmonogramem (terminy mogą ulec zmianie ze względu na np. złe warunki atmosferyczne):
Sobota 26.06.2021, Niedziela 18.07.2021, Niedziela 8.08.2021, Niedziela 22.08.2021,
Sobota 11.09.2021, Sobota 18.09.2021, Sobota 25.09.2021, Sobota 2.10.2021, Sobota 16.10.2021, Sobota 23.10.2021


Miejsce realizacji: szlaki turystyczne Beskidu Śląskiego


Wymagania w stosunku do Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Posiadają wiedzę z zakresu znajomości topografii Beskidów. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3)
Posiadają uprawnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie przedłożonej dokumentacji potwierdzającej posiadanie stosownych uprawnień.
Spełnia warunek braku powiązań kapitałowo-osobowych. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 4)
Zadeklaruje dyspozycyjność czasową w terminie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3). Zamawiający dopuszcza się zmianę osoby przedstawionej w ofercie w przypadkach, jeśli osoba zastępująca będzie spełniała warunki określone w pkt. 1.-3.
Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunków na podstawie złożonych oświadczeń o spełnianiu warunków (wzór załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego), według formuły „spełnia” / „nie spełnia”. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału. Brak niniejszych oświadczeń skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oferowane warunki dla Wykonawcy

Podstawą wykonania usługi będzie umowa na piśmie na usługi będzie umowa na realizację usługi/usług przewodnika/opiekun podczas cyklu rajdów dla osób niepełnosprawnych.
Wynagrodzenie wypłacone będzie po wykonaniu usługi, na podstawie poprawnie wypełnionego rachunku do umowy.


Termin i miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 10.00
- osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji im J. Więzika 43 – 370 Szczyrk ul. Beskidzka 106,
- listownie na adres Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im J. Więzika 43 – 370 Szczyrk ul. Beskidzka 106, ( decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: it@szczyrk.pl 
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

zapytanie ofertowe Beskidy bez barier - usługa przewodnicka_1

regulamin

OFERTA bariery

Oświadczenie bariery powiązania kapitałowo-osobowe

Oświadczenie bariery


Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kufel
Dokument z dnia:
2021-06-04
Publikacja w dniu:
2021-06-04
Opis zmiany:
b/d