OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2014-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Burmistrz Miasta Szczyrk

podaje do publicznej wiadomości

informację o opracowywaniu projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2014-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz złożenia uwag i wniosków w siedzibie organu opracowującego przedmiotowy dokument pod adresem:

Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk

e-mail: sekretariat@szczyrk.pl

Z projektem dokumentu można zapoznać się również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.szczyrk.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczyrk.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 25.03.2014 r. do 14.04.2014 r.

  1. w formie pisemnej
  2. ustnie do protokołu
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Szczyrk.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Justyna Serowik - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-03-25
Publikacja w dniu:
2014-03-25
Opis zmiany:
b/d