Referat Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Handlu I Rolnictwa

Biuro nr 26- I piętro, tel. 82-950-26

mgr Mariusz Pindel– Kierownik GKUHiR
prowadzi sprawy:

w zakresie gospodarki komunalnej:

 • całoroczne utrzymanie czystości ulic, placów, chodników, parkingów i innych terenów gminnych,
 • planowanie i prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg,
 • eksploatacja i modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • współpraca z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w zakresie zarządzania budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi własność gminy,
 • opiniowanie projektów geologicznych,
 • sprawy z zakresu dróg, ulic i mostów gminnych, oświetlenia dróg,

w zakresie zamówień publicznych:

 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, w tym:
 • ogłaszanie przetargów,
 • prowadzenie przetargów,
 • udział w negocjacjach,
 • prowadzenie korespondencji z zakresu zamówień publicznych,
 • stała, bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie,
 • przygotowywania i realizacji zamówienia publicznego.
mgr Karol KOŁASZEWSKI – Inspektor
prowadzi sprawy :
 • koordynowanie zadań z realizacji Projektu Kluczowego,
 • regulacja stanu prawnego dróg.

Biuro nr 22- I piętro, tel.82-950-32

Urszula STEC – Inspektor
prowadzi sprawy:
 • ewidencji działalności gospodarczej(wpis, zmiana wpisu, wykreślenia, zaświadczenia potwierdzające dane o wpisie),
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
 • spisywanie oświadczeń i zeznań świadków celem potwierdzenia pracy na roli,
 • nadzór nad działalnością spółek leśnych i wspólnot gruntowych,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz pomnikami i tablicami pamięci.

Biuro nr 22- I piętro, tel 82-950-23

mgr Jarosław PŁONKA –Inspektor
prowadzi sprawy:

w zakresie gospodarki gruntami:

 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z obrotem cywilnym gruntów stanowiących własność gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, najem, zarząd, zamiana),
 • przygotowywanie dokumentacji i niezbędnych materiałów związanych z nabyciem przez gminę mienia komunalnego.
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności na gruntach stanowiących własność gminy Szczyrk,
 • sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i wywieszanie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów stanowiących własnośc gminy Szczyrk,
 • występowanie do biura notarialnego z wnioskiem o zawarcie umowy z nabywcą nieruchomości,
 • tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy gminy,
 • wnioskowanie w sprawach wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości na rzecz miasta,
 • występowanie z wnioskiem o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste,
 • przygotowywanie decyzji w przedmiocie skorzystania z prawa pierwokupu,
 • regulcje stanu prawnego dróg.

Biuro nr 22- I piętro, tel. 82 – 950 – 23

Danuta BYRDY – Inspektor
prowadzi sprawy:
 • wydawanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenów,
 • opiniowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • zbieranie wniosków do planów z.p.,
 • z zakresu ochrony środowiska,
 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych.

Biuro nr 27 - I piętro, tel. 82 – 950 – 20

Marcin KUBICA–Inspektor
prowadzi sprawy:
 • Zarządzanie drogami gminnymi, w tym: utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • Opracowanie opinii w sprawie przebiegu dróg,
 • Pełnienie nadzoru nad remontowymi robotami drogowymi,
 • Utrzymanie, zarządzanie i oznaczanie dróg gminnych,
 • Przygotowanie projektów zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, w tym na: urządzenie zjazdów z dróg gminnych, zajmowanie pasa drogowego,
 • Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 • Opracowanie (lub zmiana) i opiniowanie projektów organizacji ruchu związanych z prowadzeniem oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych,
 • Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,
 • Uzgadnianie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych,
 • Uzgadnianie tras inwestycji liniowych (woda, gaz, kanalizacja, ciepłociąg, teletechnika) przebiegających przez drogi gminne,
 • Gromadzenie i przekazywanie danych o sieci dróg publicznych,
 • Wprowadzenie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i dojazdowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • Realizacja zadań w zakresie utrzymania i remontów kanalizacji deszczowej,
 • Realizacja zadań z zakresie eksploatacji i modernizacji oświetlenia ulicznego.

Biuro nr 27 - I piętro, tel. 82 – 950 – 20

inż. Anna MOROŃ - Inspektor
prowadzi sprawy:
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki odpadami,
 • utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
 • opracowywanie projektów związanych z pozyskiwaniem środków ze strukturalnych
 • programów pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł.
mgr Małgorzata GĘBALA– Inspektor
prowadzi sprawy:
 • opracowywanie projektów związanych z pozyskiwaniem środków ze strukturalnych programów pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł.

Biuro nr 29 - I piętro, tel. 82 – 950 – 27

mgr  Dominika BISTYGA - Inspektor
prowadzi sprawy:
 • ochrony środowiska,
 • prawa wodnego,
Magdalena ŚLAZYK - Podinspektor
prowadzi sprawy:
 • gospodarki odpadami.

 

 
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2021-03-01
Publikacja w dniu:
2021-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2020-02-21
Publikacja w dniu:
2020-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2019-12-03
Publikacja w dniu:
2019-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-05-07
Publikacja w dniu:
2013-05-07
Opis zmiany:
b/d