Samodzielne Stanowisko Ds. Oświaty, Kultury, Sportu I Turystyki

pok.28 - I piętro, tel.: 33/82-950-22

mgr Edyta CAPUTA – Inspektor ds. oświaty

pok.28 - I piętro, tel.: 33/82-950-22

mgr Iwona PRZYBYŁA - Inspektor
 1. W zakresie oświaty :
  • Prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i przedszkola oraz współdziałanie z dyrektorami tych jednostek,
  • Monitorowanie działalności placówek oświatowych działających na terenie miasta.
  • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem szkołom i placówkom oświatowym odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania.
  • Prowadzenie całości spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem bądź likwidacją placówek oświatowych.
  • Nadzorowanie przygotowania rocznych projektów organizacji szkół i przedszkola na nowy rok szkolny.
  • Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
  • Prowadzenie postępowań w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
  • Koordynacja Systemu Informacji Oświatowej.
  • Prowadzenie postępowań w sprawach o awans nauczyciela mianowanego.
  • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących oświaty.
  • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań jednostek oświatowych.
  • Koordynowanie całości spraw dotyczących inwestycji w jednostkach oświatowych.
 2. W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki :
  • Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań statutowych.
  • Współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadanie statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
  • Współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadanie statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne.
  • Wspieranie działań organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką kultury fizycznej, sportu i turystyki.
  • Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zakresu dobrowolnych świadczeń na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki pochodzących od osób fizycznych i prawnych.
  • Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz sporządzanie umów stypendialnych.
  • Ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta, sporządzanie umów na realizację zadań oraz przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych.
  • Współdziałanie z właściwymi organami i organizacjami w zakresie zagospodarowania turystycznego terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz prawidłowej eksploatacji istniejących urządzeń rekreacyjnych.Prowadzenie bieżącej ewidencji obiektów sportowo-turystycznych, obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
  • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie organizacji imprez masowych.
 3. W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego :
  • Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego dotyczących oświaty.
  • Wykonywanie zadań na rzecz Gminnego Zespołu Reagowania
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-06-07
Publikacja w dniu:
2013-06-07
Opis zmiany:
b/d