2021-12-17

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00
XL SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU,
która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30.11.2021r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych odbytych w dniach 2.11.2021r. i 7.12.2021r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany uchwały Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021-2025.
 2. Zmiany uchwały Nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2021.
 3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022-2035.
 4. Uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2022.
 5. Zmiany uchwały Nr XXXI/225/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 maja 2021r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 6. Zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 7. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Szczyrk na rok 2022.
 8. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Szczyrk.
 9. Ustalenia wysokości diet przysługujących za udział w pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 10. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na I półrocze 2022 roku).
 11. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.

 Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do transmisji on-line.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-12-22
Publikacja w dniu:
2021-12-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-12-22
Publikacja w dniu:
2021-12-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-12-17
Publikacja w dniu:
2021-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-12-17
Publikacja w dniu:
2021-12-17
Opis zmiany:
b/d