2021-06-22

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 
XXXII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.05.2021r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Szczyrk za 2020 rok
  -   debata nad raportem,
  -   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk wotum zaufania.
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2020.
 2. Udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium.
 3. Zmiany uchwały Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021-2025.
 4. Zmiany uchwały Nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2021.
 5. Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 6. Zmiany uchwały Nr XXXI/225/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 maja 2021r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
 7. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczyrk w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczyrk na 2021 rok.
 9. Przyjęcia przez Gminę Szczyrk zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Szczyrk w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.
 10. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargowym.
 11. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 12. Określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 13. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na II półrocze 2021 roku).
 14. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do transmisji on-line.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-06-22
Publikacja w dniu:
2021-06-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-06-22
Publikacja w dniu:
2021-06-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-06-22
Publikacja w dniu:
2021-06-22
Opis zmiany:
b/d