2021-09-22

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 
XXXV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29.06.2021r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych odbytych w dniach 29.07.2021r. i 6.09.2021r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Zmiany uchwały Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021-2025.
 2. Zmiany uchwały Nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2021.
 3. Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku.
 4. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargowym.
 5. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 6. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 48 oznaczonej jako działka 1872
 7. Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości części miasta Szczyrk: Krzyków.
 8. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny stoków COS-u OPO Szczyrk w rejonie Góry Skrzyczne – etap I.
 9. Zmiany uchwały nr XXXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej Miasta Szczyrk Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp.z o.o.
 10. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do transmisji on-line.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-09-24
Publikacja w dniu:
2021-09-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-09-22
Publikacja w dniu:
2021-09-22
Opis zmiany:
b/d