2021-06-30

logotypy_3_rgb (002)_2

W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku mikroprojektu pn. „Muzeum Górskie - odkrywamy dzieje sportu i turystyki w Beskidach” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie adaptacji pomieszczeń amfiteatru Skalite w Szczyrku do funkcji muzeum oraz na zakup materiałów potrzebnych do zrealizowania w Muzeum Górskim ekspozycji narciarstwo zjazdowe i skoki narciarskie oraz ekspozycji biegi narciarskie.

Podstawą wykonania usługi będzie umowa na wykonanie adaptacji pomieszczeń amfiteatru Skalite w Szczyrku do funkcji muzeum oraz na zakup materiałów potrzebnych do zrealizowania w Muzeum Górskim ekspozycji narciarstwo zjazdowe i skoki narciarskie oraz ekspozycji biegi narciarskie. 

Załączniki do pobrania (w tym szczegółowe zapytanie ofertowe) znajdują się u dołu strony. 

Opis przedmiotowej usługi:
Adaptacja pomieszczeń amfiteatru Skalite w Szczyrku do funkcji muzeum (prace instalacyjne oraz prace montażowo-wykonawcze) oraz materiały potrzebne do zrealizowania w Muzeum Górskim ekspozycji narciarstwo zjazdowe i skoki narciarskie oraz ekspozycji biegi narciarskie zgodnie z przedmiarem robót.

Szczegółowy wykaz prac oraz materiałów znajduje się w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2021
4. Miejsce: Szczyrk, ul. Wypoczynkowa, Amfiteatr Skalite
5. Wykonawca musi udzielić gwarancji.
6. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotowej usługi. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)
2. Spełnia warunek braku powiązań kapitałowo-osobowych. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3)

Oferowane warunki dla Wykonawcy
1. Podstawą wykonania usługi będzie umowa na piśmie na wykonanie adaptacji pomieszczeń amfiteatru Skalite w Szczyrku do funkcji muzeum oraz na materiały remontowe potrzebne do zrealizowania w Muzeum Górskim ekspozycji narciarstwo zjazdowe i skoki narciarskie oraz ekspozycji biegi narciarskie.
2. Wynagrodzenie wypłacone będzie po wykonaniu usługi, podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego, potwierdzającego należyte wykonanie usługi oraz dostarczeniu zamawiającemu poprawnie wypełnionego rachunku/faktury z 30 dniowym terminem płatności.
3. Wykonawca musi udzielić gwarancji.

Termin i miejsce złożenia dokumentów
1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. do godz. 12.00
a. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji im J. Więzika 43 – 370 Szczyrk ul. Beskidzka 106,
b. listownie na adres Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im J. Więzika 43 – 370 Szczyrk ul. Beskidzka 106, ( decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego)
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: it@szczyrk.pl 
d. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

zapytanie ofertowe ADAPTACJA_1

OFERTA adaptacja

Oświadczenie adaptacja powiązania kapitałowo-osobowe

Oświadczenie adaptacja

Przedmiar robót

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kufel
Dokument z dnia:
2021-06-01
Publikacja w dniu:
2021-06-01
Opis zmiany:
b/d