2021-02-22

logo_interreg

W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku mikroprojektu pn. „Promocja tradycji regionu pogranicza – ocalić od zapomnienia” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 oraz budżetu państwa, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie Muralu będącego jednym z zadań w ramach mikroprojektu.

Podstawą wykonania usługi będzie umowa na zaprojektowanie i wykonania muralu.

Załączniki do pobrania u dołu strony. 

Opis przedmiotowej usługi:
1. Zaprojektowanie i wykonanie muralu o tematyce karpackiej , np. architektura - chata góralska, postacie, ornamentyka zdobnictwo, elementy pasterskie i elementy wołoskie. Nawiązanie do dziedzictwa wołoskiego w zakresie kultury i przyrody rejonu pogranicza polsko – słowackiego. Obraz ma być malowany zgodnie z muralowymi technikami, przy akrylowych farb w sprayu, miejsce Amfiteatr Skalite, tylne ściany trzech sektorów widowni (układ tryptyku).
2. Wycena powinna zawierać koszt rusztowania.
3. Przygotowanie poglądowego projektu muralu w wersji graficznej (jpg, png) wraz z wizualizacją projektu na ścianie (zdjęcie lokalizacyjne stanowi załącznik).
4. Czas realizacji – do 20.06.2021.
5. Miejsce – Szczyrk, ul. Wypoczynkowa, Amfiteatr Skalite, tylne ściany trzech sektorów widowni (układ tryptyku).
6. Powierzchnia do zamalowania muralem - ok. 350m2.
7. Mural musi zostać wykonany materiałami, które zapewnią niezmienny wygląd i trwałość malowidła. Wykonawca musi udzielić gwarancji.
8. Mural musi zostać wykonany następującą techniką: wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów), gwarantujących jego niezmienny wygląd, odpowiednie nasycenie kolorów, trwałość i odporność na wpływ czynników atmosferycznych.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca lub podwykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował: co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu muralu. Na potwierdzenie powyższego należy przedstawić w odniesieniu do każdej usługi: - zdjęcie z efektów realizacji usługi (wydruk dokumentujący realizację murali w przestrzeni publicznej). Projekt muralu nie może być plagiatem, musi być indywidualny, oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferowane warunki dla Wykonawcy:
1. Podstawą wykonania usługi będzie umowa na piśmie na zaprojektowanie i wykonania muralu.
2. Wynagrodzenie wypłacone będzie po wykonaniu usługi, podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego, potwierdzającego należyte wykonanie usługi oraz dostarczeniu zamawiającemu poprawnie wypełnionego rachunku/faktury z 30 dniowym terminem płatności.
3. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwość przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego. Powstawanie muralu będzie dokumentowane fotograficznie i filmowo przez Zamawiającego, a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych
4. Mural musi zostać wykonany materiałami, które zapewnią niezmienny wygląd i trwałość malowidła. Wykonawca musi udzielić gwarancji.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 12.00,
a. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. J. Więzika, 43–370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106,
b. listownie na adres Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. J. Więzika, 43–370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106 (decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego).
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: it@szczyrk.pl  

Załączniki do pobrania:

zapytanie ofertowe INTERREG mural Szczyrk - - po poprawach erb 11.03.2021-1148967

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Wzór Oferty

amfiteatr lewy

amfiteatr środek

lewy bez wymiarów

prawy bez wymiarów

widok całości

widok od deptaku

widok od głównej bramy